Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Zavedením, udržiavaním a zlepšovaním IMS - k trvalej spokojnosti zákazníka

Read more

SHE - bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť (Safety), Ochrana zdravia (Health) a Starostlivosť o životné prostredie Environment)

Read more

REACH

REACH - Registrácia, Hodnotenie, Autorizácia a Obmedzovanie chemických látok

Read more