REACH a jeho ciele


Čo je to REACH?

Nariadenie REACH o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) vstúpilo do platnosti v júni 2007. Toto nariadenie zabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia a tiež uľahčuje voľný pohyb látok a prípravkov.

Nariadenie REACH ukladá špecifické povinnosti všetkým zainteresovaným stranám v rámci dodávateľského reťazca, t.j. výrobcom – dovozcom – následným užívateľom. Obchodníci majú povinnosť odovzdávať informácie ďalej prostredníctvom kariet bezpečnostných údajov. Zákazníkom a používateľom musí byť zaručená dostatočná úroveň ochrany a bezpečnosti.
 

Donau Chemie Group ako Váš kontakt!

Donau Chemie Group pozorne plní legislatívne postupy. Včas nadobudla odbornú znalosť a dokázala implementovať Nariadenie REACH a prispôsobiť širokú ponuku produktov jej požiadavkám. Donau Chemie Group sa zapája do podnikania v Európskej Únii a tiež na globálnych trhoch. S ohľadom na Nariadenia REACH vystupuje Donau Chemie Group vo viacerých pozíciách: Koná ako výrobca, dovozca, následný užívateľ a distribútor. Obchodné skúsenosti a neustále vzdelávanie pracovníkov na oddelení bezpečnosti, kvality a životného prostredia umožňujú Vám poskytnúť presne na mieru podporu pri implementácií Nariadenia REACH.

Pre viac informácií ohľadom legislatívy REACH a jej implementácii v rámci DONAU CHEMIE Group navštívte www.donau-chemie-group.com, sekciu REACH.


REACH a DONAUCHEM s.r.o.

Z nariadenia REACH nám vyplýva dôležitá povinnosť podieľať sa na toku informácií o chemických látkach v dodávateľskom reťazci. Nariadenie REACH aj od následných užívateľov požaduje prispieť k tomuto procesu. Naším hlavným cieľom je zaistiť pre Vás garantované dodávky chemikálií a ich bezpečné používanie. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zaistili neprerušovaný výkon vašich činností.

zodpovednost-(1).jpg

Kontakt
Ing. Tatiana Valiová Manažér kvality, Predstaviteľ IMS / Quality manager
+421 914 322 518
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky